SYSTEM PROTECTIONS ACTIVATED.!

ขออภัยระบบป้องกันตนเองถูกเปิดใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของระบบ ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
Sorry we can't complete your requesting because you have prevented from self defende system protection. Please try again later.
ข้อมูลเพิ่มเติม | More Information about this?
ระบบนี้คืออะไร? - ระบบ Self Defend System คือระบบป้องกันหลักของเว็บไซค์นี้ ซึ่งจะระบบนี้จะทำงานเมื่อระบบหลักถูกเจาะ หรือโดนก่อกวน.
What happened? - Self defend system had activated if you have request some thing difference from normal users such as try to hacking or spam this site.


ระบบนี้ทำงานอย่างไร? - ระบบนี้จะตรวจจับการเข้าใช้ของผู้ใช้งานทั้งหมด หากผู้ใช้งานใดกระทำการเจาะระบบ หรือ พยายาม Spam ระบบจะทำการปิดล็อกตัวเองทั้งหมด เป็นเวลา 30-60 นาทีทันที.
How it work? - This system is provided and monitoring all services for all users to prevent damages to core system. If detected spam users, They have been prevented about 30 minute from system.


ผลของของการเปิดใช้ระบบนี้? - ผลของการเปิดใช้งานระบบนี้ผู้ใช้งานจะถูก Redirect มายังหน้านี้ทุกครั้งที่เข้าใช้ระบบที่ถูกล็อกไว้แล้วจนกว่า ระบบดังกล่าวจะปลดล็อก จึงจะเข้าใช้ได้ตามปรกติ.
Effect result? - If you have use special charector to request or try to hack/spam this site. Self defend system 'll activated and redirect you to this pages. Please wait for 30-60 minute that all services 'll be restored for your request again.